ul. Plażowa 2, 44-172 Niewiesze
biuro@hotelzagiel.pl
+48 32 230 33 45

Regulamin Hotelu ŻAGIEL

Hotel Żagiel > Regulamin Hotelu ŻAGIEL

REGULAMIN HOTELU ŻAGIEL ORAZ
REZERWACJI, PŁATNOŚCI ORAZ UŻYTKOWANIA DOMKÓW HOTELOWYCH HOTELU ŻAGIEL.

Niniejszy Regulamin określa warunki, na których można dokonać rezerwacji i najmu domków oraz pokoi hotelowych, a także określa zasady panujące na terenie całego Hotelu ŻAGIEL. Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu.

§1 REZERWACJA I PŁATNOŚCI

I. DOMKI

 1. Uzgodnioną rezerwację wstępną należy potwierdzić wpłacając zadatek w kwocie 40% wartości całego pobytu na numer konta podany w wysłanym przez nas mailu (formularz rezerwacji) w terminie w nim wskazanym. Brak wpłaty w powyższym terminie powoduje anulację rezerwacji wstępnej.
 2. Koszt pobytu ustalany jest indywidualnie dla każdego klienta i uzależniony jest od długości pobytu, liczby osób, terminu pobytu, itp.
 3. Pozostała kwota za pobyt wpłacana jest w dniu przyjazdu. Domek udostępniany jest wyłącznie po uiszczeniu całej opłaty za pobyt. Gość obowiązany jest także do okazania pracownikowi Recepcji dowodu tożsamości przed zameldowaniem. W przypadku odmowy, Recepcjonista ma obowiązek odmówić przyjęcia Gościa.
 4. W dniu przyjazdu może zostać pobrana zwrotna kaucja w wysokości 200 zł na pokrycie ewentualnych szkód. Kaucja rozliczana jest w dniu wyjazdu po wspólnej kontroli zdawanego domku.
 5. Odbiór i zdanie domku odbywa się zawsze w towarzystwie uprawnionego Przedstawiciela Hotelu ŻAGIEL.
 6. W przypadku zmiany terminu rezerwacji przez Wynajmującego lub całkowitej rezygnacji z pobytu z przyczyn niezależnych od nas, zadatek nie podlega zwrotowi.
 7. Osoba Wynajmująca ponosi pełną odpowiedzialność za przebywające z nią osoby.

II. POKOJE HOTELOWE

 1. Pokoje wynajmowane są na doby.
 2. Koszt pobytu ustalany jest w oparciu o aktualny cennik hotelowy. Gość zobowiązany jest do uiszczenia całej kwoty pobytu z góry, w dniu przyjazdu.
 3. Gość hotelu zobowiązany jest do okazania pracownikowi Recepcji dowodu tożsamości przed zameldowaniem. W przypadku odmowy, Recepcjonista ma obowiązek odmówić przyjęcia Gościa.

§2 ZASADY POBYTU I ZAKWATEROWANIE

I. DOMKI

 1. Doba noclegowa rozpoczyna się o godz. 15:00 w dniu przyjazdu i trwa do godz. 11:00 w dniu wyjazdu.
 2. W przypadku nie opuszczenia domku do godziny 11:00 naliczana jest opłata za 1 dobę noclegową wg cen obowiązujących w danym dniu.
 3. Cisza nocna obowiązuje od godziny 22:00 do godziny 6:00.
 4. W godzinach ciszy nocnej Goście i osoby korzystające z usług obiektu mają obowiązek takiego zachowania, by w żaden sposób nie zakłócało ono spokoju pobytu innych Gości.
 5. Osoby niezameldowane mogą przebywać na terenie obiektu w godzinach od 8:00 do 22:00 wyłącznie za wcześniejszą zgodą Właściciela lub uprawnionego Przedstawiciela Hotelu ŻAGIEL.
 6. Właściciel zastrzega sobie prawo odmowy zakwaterowania osób, których zachowanie jest niekulturalne, agresywne lub wzbudza niepokój innych Gości.
 7. Ewentualne usterki oraz uszkodzenia proszę zgłaszać bezpośrednio po ich stwierdzeniu. W przypadku braku zgłoszenia zaistniałej szkody Wynajmujący zostanie obciążony kosztem naprawy.
 8. Wynajmujący odpowiada finansowo za szkody powstałe w Domku w czasie jego pobytu jak i w czasie pobytu w Domku osób go odwiedzających.
 9. Korzystający z obiektu zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego i odpowiadają za wszelkie szkody wyrządzone w obiekcie podczas pobytu.
 10. W każdym Domku obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz smażenia ryb.
 11. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej w Domku nie wolno używać jakichkolwiek przyrządów lub urządzeń zasilanych energią elektryczną lub gazową, nie będących wyposażeniem Domku i mogących spowodować zagrożenie pożarowe, np. grzałek elektrycznych, grzejników, palników itd.
 12. Uprasza się o nie wrzucanie do toalety: włosów, ręczników papierowych, nawilżanych chusteczek dla dzieci (nawet tych z napisem biodegradowalne), pampersów, pieluch, chusteczek do higieny intymnej, zabrudzonych przez dzieci części garderoby, środków higieny, materiałów opatrunkowych, gazet, niedopałków papierosów, tłuszczów i olejów. Wrzucone do toalety, mogą zapchać nie tylko sedes, ale również wewnętrzną kanalizację obiektu i stać się przyczyną poważnej i kosztownej awarii.
 13. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w domkach przedmioty wartościowe, pieniądze, papiery wartościowe oraz przedmioty mające wartość naukową lub artystyczną. Prosimy o zachowanie należytej staranności związanej z zamykaniem okien i drzwi w momencie opuszczania Domku.
 14. Na każdy Domek przysługuje jedno bezpłatne miejsce parkingowe. Za dodatkowy samochód pobierana jest opłata w wysokości 10 zł/doba.
 15. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub kradzież samochodu Gościa jak i rzeczy w nim się znajdujących, dokonanych przez osoby trzecie (art. 846 par 4 Kodeksu Cywilnego).
 16. Uprasza się o nierozkładanie namiotów na trawie. Nasz obiekt udostępnia dzieciom bezpłatny plac zabaw, ale przebywanie dzieci na terenie placu zabaw może odbywać się tylko pod opieką osoby dorosłej. Osoby dorosłe, rodzice, opiekunowie prawni ponoszą pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci i rozważne korzystanie przez dzieci z atrakcji.

II. POKOJE HOTELOWE

 1. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 14:00 w dniu przyjazdu i kończy się o godz. 12:00 w dniu wyjazdu.
 2. Cisza nocna obowiązuje od godziny 22:00 do godziny 6:00.
 3. W godzinach ciszy nocnej Goście i osoby korzystające z usług obiektu mają obowiązek takiego zachowania, by w żaden sposób nie zakłócało ono spokoju pobytu innych Gości.
 4. Osoby niezameldowane mogą przebywać w pokoju w godzinach od 8:00 do 22:00 wyłącznie za wcześniejszą zgodą Właściciela lub uprawnionego Przedstawiciela Hotelu ŻAGIEL. Przebywanie osoby niezameldowanej w pokoju Gościa po godzinie 22:00 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez najmującego pokój na odpłatne dokwaterowanie osoby nie zameldowanej do Gościa według pełnych cen obowiązujących w danym dniu.
 5. Nie opuszczenie pokoju do godziny 12:00 powoduje naliczenie opłaty za 1 dobę noclegową.
 6. Ewentualne usterki oraz uszkodzenia proszę zgłaszać bezpośrednio po ich stwierdzeniu. W przypadku braku zgłoszenia zaistniałej szkody Gość zostanie obciążony kosztem naprawy.
 7. Gość odpowiada finansowo za szkody powstałe w pokoju w czasie jego pobytu jak i w czasie pobytu w pokoju osób go odwiedzających.
 8. Korzystający z obiektu zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego i odpowiadają za wszelkie szkody wyrządzone w obiekcie podczas pobytu.
 9. W każdym pokoju, a także wewnątrz całego obiektu obowiązuje całkowity zakaz palenia.
 10. Uprasza się o nie wrzucanie do toalety: włosów, ręczników papierowych, nawilżanych chusteczek dla dzieci (nawet tych z napisem biodegradowalne), pampersów, pieluch, chusteczek do higieny intymnej, zabrudzonych przez dzieci części garderoby, środków higieny, materiałów opatrunkowych, gazet, niedopałków papierosów, tłuszczów i olejów. Wrzucone do toalety, mogą zapchać nie tylko sedes, ale również wewnętrzną kanalizację obiektu i stać się przyczyną poważnej i kosztownej awarii.
 11. Hotel nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności, innych rzeczy i przedmiotów wartościowych albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną, jeżeli przedmioty te nie zostały oddane na przechowanie do depozytu w Recepcji hotelowej.
 12. Hotel zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia do depozytu hotelowego przedmiotów o dużej wartości lub dużych kwot pieniędzy, przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu oraz przedmiotów wielkogabarytowych, przekraczających możliwości przechowywania w depozycie hotelowym.
 13. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub kradzież samochodu Gościa jak i rzeczy w nim się znajdujących, dokonanych przez osoby trzecie (art. 846 par 4 Kodeksu Cywilnego).

§3 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu, obiekt może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba ta zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań Recepcji lub Właściciela obiektu, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia oraz do zapłaty za ewentualnie poczynione szkody na terenie obiektu.
 2. Obiekt może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin, wyrządzając szkodę na mieniu obiektu, gościom, pracownikom lub innym osobom przebywającym na terenie obiektu albo w inny sposób zakłócił pobyt gości lub funkcjonowania obiektu.

Powyższy regulamin jest jedynym aktualnym i obowiązującym na terenie całego obiektu Hotelu ŻAGIEL.

Dziękujemy za współpracę i życzymy przyjemnego wypoczynku!